TỔ CHỨC CƠ CẤU

Tổ chức cơ cấu của CTCP Xếp dỡ Vận tản Hải được tổ chức theo chiều ngang, dựa vào việc đan kết hai tiến trình tác nghiệp: Tiến trình cung cấp dịch vụ (Business Proces) và tiến trình hỗ trợ ( Support Process).

Cách tổ chức này giúp cho AHS có bộ máy gọn nhẹ, giảm thiểu các khâu trung gian rường rà, hướng về phía khách hàng để có thể tiếp cận được thông tin và đem đến dịch vụ có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của khách.